Bomba ekologiczna w Piskorni

Bomba ekologiczna w Piskorni

Sesja Rady Gminy Pokrzywnica odbyła się we wtorek 29 października. Sesja bardzo ciekawa. Najistotniejszą kwestię poruszyła Wiceprzewodnicząca Rady Grażyna Leleń. Chodzi o stertę/wysypisko w miejscowości Piskornia. Radna mówi, że około 10 lipca zgłosili się do niej zaniepokojeni mieszkańcy Piskorni. Poinformowali, że wywiezione jest za cmentarzem bardzo dużo dziwnych śmieci na prywatnej posesji. Radna pojechała to zobaczyć. Wydało jej się to podejrzane.
Zwróciła się z tym problemem również do Wójta Adama Rachuby. Zawiadomiony został Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Wójt również bardzo szybko zareagował. Zostały pobrane badania osadu. Radna mówi na Sesji, że dostała protokół z wyników kontroli. Z badań przeprowadzonych przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach stwierdzono, że wyizolowano bakterie z rodzaju Salmonelli. Natomiast laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wykazało w próbce obecność jaj pasożytów ATT – 507 jaj/kg s.m. oraz bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella, co wyklucza zastosowanie materiału do nawożenia użytków rolnych.

Stwierdzono również przekroczenia w zakresie stężeń węglowodorowych – wynik 200 mg/kg s. m. (dopuszczalna norma 50 mg/kg s.m) przekraczające wartości dopuszczalne stężeń zanieczyszczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi dla obszarów z grupy B ( w tym grunty zaliczane do użytków rolnych z wyłączeniem gruntów pod stawami i gruntów pod rowami, grunty leśne oraz zadrzewione i zakorzenione, nieużytki). W ocenie Inspektoratu nie można użyć tego materiału do celów rolniczych, jak i prac ziemnych.
Wiceprzewodnicząca Rady mówi, że mamy do czynienia praktycznie z całą tablicą Mendelejewa. Jest to bardzo szkodliwy dla zdrowia materiał. Nie wolno go nawet zakopać. Jest to katastrofa mówi Wiceprzewodnicząca Rady Grażyna Leleń i przytacza artykuł z Dziennika Zachodniego dotyczący Rodnej Góry w Jaworznie, gdzie kontynuuje w ziemi leży 200 tysięcy ton niebezpiecznych substancji, takich jak najgroźniejsze trucizny wytworzone przez człowieka – DDT, HCH, dieldryna czy endryna. Dotarliśmy do tego artykułu. Toksyny powoli przenikają przez ziemię nadając jej niebieski kolor. Spływają także do pobliskiego potoku – Wąwolnicy, barwiąc jej wodę na pomarańczowo i niebiesko. Potok ten wpływa do Przemszy, lewego dopływu Wisły. W ziemi tarzają się dziki, które potem ocierają się o drzewa barwiąc na niebiesko ich korę (więcej na http://www.sfora.pl/Niebieska-ziemia-i-drzewa-Tysiace-ton-toksycznych-odpadow-a59466/3).
Właściciel działki w Piskorni mieszka w Warszawie.
Radna pyta o wydatki
Radna zadaje pytania
Na wtorkowej Sesji poruszono jeszcze wiele istotnych spraw. Radna Iwona Ostaszewska próbowała się dowiedzieć, z czego wynika różnica w utrzymaniu gimnazjum między rokiem 2011 a rokiem 2012. Chodzi o kwotę 207 000. Radna szczegółowo dopytywała o cięcia w postaci okrojenia dwóch etatów z najniższą krajową pensją. Radna pytała na sesji, jak zaznaczała z informacji o stanie oświaty wiadomo, że utrzymanie gimnazjum wzrosło o 207 000,00zł w porównaniu z rokiem poprzednim. Więc pyta, na co zostało to wydatkowane? Pani Skarbnik odpowiadała, że jest to wynikiem wzrostu zarobków nauczycieli. Nie jest to wymysł gminy, ale ministerstwa dodaje Pani Skarbnik. 44 tysiące złotych z tej kwoty, to wzrost wydatków bieżących.
Według opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu za 2012 rok wynika, że budżet nie bilansuje się w sprawozdanie Rb- NDS po stronie wykonania. Dochody wynoszą 13 823 069 PLN plus przychody 1 394 546 PLN, minus wydatki 13 151 721 PLN i rozchody 2 208 582 PLN daje, zdaniem RIO wynik ujemny 142 687 PLN. RIO w swojej uchwale pisze, że wydatki budżetowe w 2012 roku zostały uregulowane dochodami budżetowymi 2013 roku w postaci subwencji oświatowej za styczeń 2013 roku. RIO mówi, że jest to sytuacja sprzeczna z prawem powodująca brak faktycznego zbilansowania uchwały budżetowej na 2013 rok. Sytuacja zdaniem radnej poważna. Z analizy tych dokumentów wynika, że zadłużenie wynikające z kredytów i pożyczek (Rb-Z ) wynosi 46,76% , co daje 6 463 713 PLN. Środki na zbilansowanie budżetu z subwencji ( Rb-NDS) w wysokości 142 687 PLN. Zobowiązania przechodzące na rok następny (Rb- 28S) w wysokości 862 243 PLN. Daje to, zdaniem radnej, nie ciekawy obraz finansowy w gminie Pokrzywnica w postaci 7 468 644 PLN zadłużenia, czyli 54%. Muszę powiedzieć, że Pani Iwona w swojej dociekliwości przypomina posłankę PO, Julię Piterę. To bardzo dobrze dla gminy i jej mieszkańców, że mają taką radną.
Ach ta oświata
Radna Grażyna Leleń poruszyła również kwestie zajęć logopedycznych w szkołach. Podkreśla, że w Pokrzywnicy korzysta 12 osób, natomiast w Niestępowie pomocy logopedy wymaga osiemnaścioro dzieci. Proponuje uwzględnić potrzeby tych dzieci. Zabierając głos w dyskusji nad oświatą Przewodniczący Rady Krzysztof Lubelski mówił, że gmina nie zamknęła żadnej szkoły. Trochę zdenerwowany całą dyskusją mówił, że jak się zamknie ze dwie szkoły, to problem się rozwiąże. Zwracał również szczególną uwagę na to, aby świetlice były otwarte do godziny 17-tej. Podkreślał, że rodzice wtedy będą zostawiać dzieci w szkołach gminy. Nie będzie wożenia dzieci do innych sąsiednich miejscowości.
Ile kosztuje oświata
Średnioroczny koszt utrzymania szkoły za poprzedni rok kształtuje się następująco: SP w Gzowie –826379,92 zł., w tym wynagrodzenia 691293,13 zł. brutto. SP w Pobyłkowie Dużym –731009,40 zł., w tym wynagrodzenia 623149,06 zł. brutto. SP w Nowym Niestępowie –776337,41 zł., w tym wynagrodzenia 650125,49 zł. brutto. SP w Pokrzywnicy -749927,34 zł., w tym wynagrodzenia 663398,45 zł. brutto. Standard subwencyjny w przeliczeniu na 1 ucznia wynosił około 4942,45 PLN.
Faktycznie poniesione koszty w przeliczeniu na 1 ucznia :
SP Gzowo – 8101,76zł. SP Pobyłkowo – 10594,34 zł. SP Niestępowo – 12521,57zł. SP Pokrzywnica – 12710,63 zł.

Przy szkołach podstawowych funkcjonowały 4 oddziały przedszkolne, do których uczęszczało 45 sześciolatków i 33 pięciolatków. W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych było 3 nauczycieli mianowanych i 1 dyplomowany. Średnioroczny koszt utrzymania oddziałów przedszkolnych wyniósł 294635,90 zł. , w tym wynagrodzenia 4 nauczycieli 207651,42 zł brutto. Łączne koszty na edukację przedszkolną w 2012r. wyniosły 345216,76 zł. Średnioroczny koszt utrzymania gimnazjum wyniósł 1696093,72zł. w tym wynagrodzenie 1285741,99 zł. brutto. Faktycznie poniesione koszty w przeliczeniu na 1 ucznia w Gimnazjum wyniosły 11307,29 zł. Wynagrodzenie nauczycieli w przeliczeniu na 1 ucznia wyniosło 8571,60zł.
Ze stypendium skorzystało 45 uczniów szkół podstawowych, 27 gimnazjalistów i 19 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Na ten cel gmina wydatkowała kwotę 59693zł , w tym : dotacja 47754zł. a środki własne 11939zł. Ogółem wydatki na realizację wszystkich zadań oświatowych za rok poprzedni wyniosły 5685745,02 zł. , w tym: subwencja oświatowa 3 657 228 zł., środki własne 2 028517,02 zł.
Ponadto, poza budżetem, na zajęcia dodatkowe w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 48793,89 zł pozyskaną ze środków unijnych.
Wyniki sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej w poprzednim roku szkolnym 2012/2013 (max 40 pkt.):Szkoła Podstawowa w Gzowie – 25,25. Szkoła Podstawowa w Pobyłkowie Dużym – 27,91. Szkoła Podstawowa w Nowym Niestępowie – 25,30. Szkoła Podstawowa w Pokrzywnicy – 28,0
Co dalej z melioracją
Ważną kwestię na Sesji w dyskusji nad melioracją poruszył Sołtys Włodzimierz Krysiak. Zwrócił uwagę, że nic nie robi się z obecną melioracja. Mówił, że rowy są zarośnięte. Na wsiach jest może 3 rolników zainteresowanych melioracją. Sołtys, że obecna melioracja zalewa mu pola. Zwraca uwagę, że jeżeli nie będzie obligatoryjności, to za 15-17 lat będzie tylko gorzej. Czy coś będzie robione z obecną melioracją?- pyta kierownika Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Kierownik odpowiadając, że zarząd melioracji nie ma wpływu na to, że nikt nic nie robi w tej sprawie na swojej działce. Do spółek melioracyjnych obligatoryjnie nikt nie musi na dziś należeć. Sprawa melioracji ma związek z możliwością dofinansowania 80% prac melioracyjnych. Trzeba, jak mówi kierownik, złożyć wniosek. Rolnik pokrywa tylko 20% całości inwestycji. Koszty rolnika to około 5 tysięcy złotych. Spłaty będą rozłożone na 15 lat. Wnioski są w urzędzie gminy.
Uchwała odrzucona
Radni nie zgodzili się na przyjęcie rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Za priorytety program zakładał pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, promocję zdrowego trybu życia, kulturę i sztukę, wspieranie organizacji ubiegających się o pozyskanie funduszy ze źródeł zewnętrznych, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, edukację, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, ekologię i ochronę środowiska.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany.

*